Rezerwat

 wrzosowisko

 

Rezerwat Wrzosowisko Sowno utworzono w roku 1977 w celu ochrony kompleksu torfowisk znajdujących się w okolicach miejscowości Sowno. Głównym celem ochrony na terenie rezerwatu jest zachowanie zróżnicowanej roślinności torfowiska przejściowego w niecce polodowcowej, w tym rzadkich gatunków flory i fauny oraz złoża torfu wytworzonego w długotrwałym procesie lądowienia zbiornika wodnego.  Powierzchnia rezerwatu wynosi 39,26 ha (do października 2008 – 26 ha). Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

wrzosowisko5

Plan ochrony rezerwatu obejmuje w szczególności:

  • zachowanie występujących w rezerwacie prawnie chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym: storczyków krwistego i szerokolistnego, rosiczki okrągłolistnej, kruszczyków błotnego i szerokolistnego, wrzośca bagiennego, podkolana białego, bagna zwyczajnego, torfowców oraz zwierząt, w tym: tygrzyka paskowanego, trzepli zielonej, biegaczy, grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej, jaszczurki zwinki, perkozka, błotniaka stawowego, brodźca samotnego, dzierzby gąsiorka oraz kilku gatunków nietoperzy;
  • zachowanie występujących w rezerwacie siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, torfowisk przejściowych i trzęsawisk (7140), starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion (3150), wilgotnych wrzosowisk z wrzoścem bagiennym Erica tetralix (4010), zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinion (6410), grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum) (9160) oraz siedliska o znaczeniu priorytetowym – borów i lasów bagiennych Vaccinio uliginosi-Betuletu pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum (91D0*);
  • udostępnienie otoczenia rezerwatu w celach edukacyjnych i turystycznych, z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej prowadzącej po obwodzie torfowiska, a także odpowiednich tablic oraz miejsca rekreacyjnego – stworzonych na podstawie wykonanego projektu, którego założenia opisano w opracowaniu „Planu ochrony rezerwatu Wrzosowisko Sowno” (Janowska J., Kowalski W. W. A., Zyska P. i W., 2003-2004), które dostępne jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

wrzosowisko9

Położenie rezerwatu na terenie Gminy Płoty wraz z układem dróg dojazdowych przedstawiono na poniższej mapce

wrzmap

Rezerwat położony jest w rolniczym krajobrazie stanowiąc enklawę naturalnej roślinności oraz wysokiej zieleni wśród otwartej przestrzeni pól, z dala od dużych aglomeracji – w odległości około 2 km od miasta Płoty, około 1,5 km od wsi Sowno i około 1 km od wsi Krężel. Południowo-wschodnia granica rezerwatu sąsiaduje z nasypem kolejowym nieczynnej już linii kolejowej Wysoka Kamieńska-Worowo oraz drogą wojewódzką nr 108 (Parłówko – Golczewo – Płoty)

Opisane zespoły roślinne

- zespół brzeziny bagiennej – Betuletum pubescentis
- zespół turzycy obłej – Caricetum diandrae
- zespół turzycy sztywnej – Caricetum elatae
- zespół turzycy nitkowatej – Caricetum lasiocarpae
- zespół turzycy tunikowej – Caricetum appropinquatae
- zespół turzycy pęcherzykowatej – Caricetum vesicariae
- zespół kwaśnych młak turzycowych – Carici canescentis-Agrostietum caninae
- zespół mszarnika wrzoścowego – Ericetum tetralicis
- łozowisko z przewagą wierzby szarej i pięciopręcikowej- Salicetum pentandro-cinereae
- zespół jeżogłówki najmniejszej – Sparganietum minimi
- zespół skorpionowca i pływaczy – Scorpidio-Utricularietum

W roku 2002 na jednym z łozowisk odkryto stanowisko bardzo rzadkiego w naszej części Europy grzyba - Hypocreopsis Lichenoides (polska nazwa – Rozetka wierzbowa). Gatunek ten tworzy bardzo charakterystyczną i efektownie wyglądającą grzybnię, rozrastającą się na kształt oplatających gałęzie i konary palców dłoni. Hypocreopsis lichenoides występuje na terenie naszego kraju w zaledwie kilku lokalizacjach (głównie w północno zachodniej części Polski). Rozetka wierzbowa jest grzybem niejadalnym, wyrastającym najczęściej na obumarłych gałęziach wierzby, kruszyny, brzozy i niektórych drzew iglastych, rosnących na terenach silnie zawilgoconych. Przypuszcza się, że grzyb ten pasożytuje na szczeciniaku żółtobrzegim (Hymenochaete tabacina).

Podstawowe dane dotyczące rezerwatu przedstawiono w poniższej tabeli:

Województwo

Zachodniopomorskie

Gmina

Płoty

Rodzaj rezerwatu Torfowiskowy
Typ Rezerwatu Ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
– florystyczny, podtyp roślin zielnych i   krzewinek
Ze względu na główny typ ekosystemu:
– typ torfowiskowy, podtyp zespołu torfowisk wysokich

Cel ochrony

Ochrona kompleksu torfowisk

Rok utworzenia

1977

Powierzchnia 26 ha (do paźdzernika 2008)
39,27 ha (od października 2008)

Opisane zespoły roślinne

Betuletum Pubescentis, Caricetum Diandrae, Caricetum Elatae, Caricetum Lasiocarpae Caricetum Appropinquatae, Caricetum Vesicariae, Carici Canescentis-Agrostietum Caninaea, Ericetum Tetralicis, Scirpo-Phragmitetum, Scorpidio-Utricularietum, Sparganietum Minimi

Rośliny objęte ochroną ścisłą

Rosiczka okrągłolistna (Drosera Rotundifolia), Kruszczyk błotny(Epipactis Palustris), Wrzosiec bagienny (Erica tetralix), Lipiennik loesela (Liparis loeseli), Storczyk krwisty (Orchis incarnata), Storczyk szerokolistny (Orchis latifolia), Podkolan biały (Platanthera bifolia), Podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)

Rośliny objęte ochroną częściową

Kruszyna pospolita (Frangula alnus), Bagno zwyczajne(Ledum palustre)

Skomentuj