Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. W wyborach takich jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory będą przeprowadzone na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Każdego roku rodzice przedstawiają swoje opinie i oczekiwania dotyczące pracy szkoły, czynnie włączając się w organizowanie imprez klasowych i szkolnych, w pełni integrują się ze społecznością szkolną. Na stałe wszedł w życie coroczny Festyn Rodzinny, w którym uczestniczą mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Festyn Rodzinny 2015

Dzięki współpracy z rodzicami i lokalnymi władzami oraz korzystając z pomocy sponsorów cała społeczność świętuje, a szkoła promuje swoją działalność poprzez eksponowanie efektów pracy (wystawy, rozgrywki sportowe, prezentacja laureatów konkursów, występy artystyczne itp.).

Festyn Rodzinny 2015


Skomentuj