Historia Szkoły

70_lat

Data powstania szkoły w Zimmerchause (Mechowie) sięga roku 1885, kiedy to powstawały szkoły ludowe na Pomorzu. Zajęcia z dziećmi prowadził początkowo pastor miejscowego kościoła ewangelickiego, a patronował właściciel majątku rodziny Blankenburgów. Po pierwszej wojnie światowej uczyło dwóch nauczycieli realizując program klas początkowych.

Zdjęcie z okresu przedwojennego

W lipcu 1945r., jako pierwsza w gminie, została otwarta Szkoła Powszechna w Krzewiu (Mechowie). Stanowisko kierownika szkoły pełnił były żołnierz AK Zenon Werkowski. Wraz z nauczycielem Witoldem Kossowskim rozpoczynali pracę w niezwykle trudnych warunkach. Po roku pracy w Mechowie pan Kossowski przeniósł się do nowo zorganizowanej szkoły w Płotach.

Zdjęcie z okresu przedwojennego

Kolejnymi kierownikami szkoły w Mechowie byli: p. Rogulska, p. Kurszewski i p. Banach.Oprócz pracy pedagogicznej, nauczycieli po wojnie obciążono różnymi zajęciami społecznymi, w tym akcją walki z analfabetyzmem. Jak podaje ówczesny instruktor do walki z analfabetyzmem p. Witold Kossowski, liczba nie umiejących czytać ani pisać wynosiła w gminie 38 osób.
W roku szkolnym 1953/54 podniesiono stopień organizacyjny do kl.V, a liczba uczniów zwiększyła się do 165. Obwód szkolny obejmował:

1. Mechowo,
2. Gardemino,
3. Łęczna,
4. Truskolas,
5. Wytok.

Kierowniczką szkoły w 1954/55 została p. Kazimiera Dąbrowska. Zmniejszył się obwód szkolny, gdyż w Wytoku i Truskolasie powstały placówki oświatowe. Kiedy kierownictwo powierzono p. Wandzie Kraus szkoła liczyła 80-90 uczniów, w tym również uczące się dzieci pochodzenia niemieckiego:

1. Rosa Hoffman,
2. Żyta Koplin,
3. Wielfieid Koplin,
4. Hans Skrobski.

W roku szkolnym 1957/58 po raz pierwszy realizowano w naszej szkole program klasy siódmej, liczba uczniów wzrosła do 165, a grono pedagogiczne stanowiły 4 osoby:

1. Wanda Kraus – kierowniczka szkoły,
2. Władysław Bachur,
3. Władysława Pelc,
4. Tadeusz Rogal.

W tym czasie szkoła odgrywała ważną rolę jako placówka oświatowa i kulturalna. Do roku 1958 SP w Mechowie podlegała Inspektoratowi Szkolnemu w Łobzie, który stanowił nadzór pedagogiczny, administracyjny i budżetowy. Następnie w związku ze zmianami administracyjnymi została przyłączona do powiatu gryfickiego. Od 1 września 1959r. kierownictwo szkoły sprawował pan Witold Kossowski.
Skład zespołu nauczycielskiego przedstawiał się następująco:

1. Witold Kossowski – kierownik szkoły,
2. Irena Kossowska,
3. Teresa Lewandowska,
4. Maria Piotrowska,
5. Ryszard Piotrowski.

W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów nauka odbywała się na dwie zmiany, co utrudniało realizację planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Kierownik pan Witold Kossowski wystąpił do władz powiatowych o rozbudowę bazy lokalowej. Wkrótce dobudowano cztery izby lekcyjne, dwa pomieszczenia administracyjne, bibliotekę i kuchnię. Powiększenie budynku ułatwiło pracę i pomogło w realizowaniu planowanych zamierzeń. Po roku 1963 szkoła stopniowo stawała się nowoczesną placówką oświatową. Dzieci uczyły się w jasnych przestronnych klasach, największa sala służyła jako stołówka i świetlica.Wszystkie dzieci korzystały z dożywiania, które było dotowane przez PGR w Mechowie, Mleczarnię w Płotach, GS w Płotach oraz Komitet Rodzicielski przy SP w Mechowie.
Uczniowie i nauczyciele pomagali przy pracach polowych w miejscowym PGR. W czasie wakacji wykorzystywano sale szkolne na organizowanie przez PCK, TPD i Ligę Kobiet przedszkola na okres żniwny z całodziennym utrzymaniem.

Zmiany organizacyjne i kadrowe nastąpiły w roku szk. 1966/67, gdy wprowadzono 8-klasową szkolę podstawową. Nauka trwała na jedną zmianę, co umożliwiło prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach sportowych, wykorzystując do ćwiczeń salę świetlicy gminnej, z powodu braku szkolnej sali gimnastycznej. Członkowie zespołów tanecznych, teatralnych i plastycznych uświetniali wszystkie uroczystości szkolne i państwowe. Nauczyciele udzielali się społecznie, prowadząc zajęcia w zespołach sportowych, a także współpracując z Klubem „Rolnika w Mechowie. Wynikiem tych działań były liczne nagrody, dyplomy i odznaczenia, tak dla uczniów, jak i dla ich wychowawców.
W latach sześćdziesiątych istniała przy naszej szkole Szkoła Przysposobienia Rolniczego, którą ukończyło wielu dorosłych obywateli Mechowa i okolic.

Lata siedemdziesiąte to częściowa reforma szkolnictwa. Ministerstwo Oświaty i Wychowania zaprojektowało przebudowę sieci szkół podstawowych na wsi i w małych miasteczkach. Nasza szkoła podlegała Zbiorczej Szkole Gminnej, która kierowała pracą pedagogiczną i administracyjną 11 placówek. Stworzony w latach 70. system prawny oświaty objął wychowaniem przedszkolnym dzieci sześcioletnie. Pierwszy oddział przedszkolny liczył 14 uczniów. Uległ zmianie system nauczania: dokonano podziału roku szkolnego na dwa semestry, zmieniono programy nauczania i wprowadzono nowe podręczniki. Jednym z założeń i planów SP w Mechowie w tym okresie była wymiana sprzętu szkolnego oraz systematyczne zaopatrywanie w środki dydaktyczne. Do klas wstawiono stoliki i krzesła, nowe szafy, niezbędne meble w pomieszczeniach administracyjnych i bibliotece. Założenie centralnego ogrzewania, skanalizowanie całego budynku polepszyło warunki funkcjonowania naszej placówki. Szkoła zorganizowała wiele ciekawych wycieczek po kraju: Siekierki, Wolin, Gdańsk, Warszawa, Kraków i inne. Dzięki współpracy z miejscowym SHR i dyrektorem p. HIebowiczem została zorganizowana wspaniała dwutygodniowa wycieczka do Niemiec od Berlina do Lipska i Drezna. Po wielu latach owocnej pracy odeszli z naszej szkoły państwo Maria i Ryszard Piotrowscy. Pan Ryszard Piotrowski został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bielikowie. Lata 70 i 80 – to dalszy wzrost kadry nauczycielskiej, zdobywającej kwalifikacje pedagogiczne w zakresie SN i studiów wyższych.

Skan wpisu dyrektora

Na podwyższenie poziomu nauczania i wychowania wpłynęło czynne uczestnictwo młodzieży w różnych zajęciach pozalekcyjnych i w pracach organizacji szkolnych: ZHP, SKS, LOP. PCK.
Do najdłużej pracujących nauczycieli w tym okresie należy zaliczyć:

1. Witold Kossowski – dyrektor szkoły,
2. Anna Buchholc,
3. Teresa Czupryńska,
4. Dorota Ćwielowska,
5. Andrzej Jarząb,
6. Irena Kossowska,
7. Danuta Kurowska,
8. Henryk Łask – ksiądz proboszcz,
9. Włodzimiera Maciaszek,
10. Mariola Misztalska,
11. Irena Skrzypczyk,
12. Grażyna Kellner,
13. Wanda Wołodkiewicz-lganowicz,
14. Irena Widorowska,
15. Mieczysław Zawal,
16. Elżbieta Zdunkiewicz,
17. Urszula Ziental.

Obniżenie stopnia organizacyjnego niektórych placówek szkolnych spowodowało konieczność dowożenia dzieci do naszej szkoły. Początkowo pojazdami komunikacyjnymi były przyczepy polowe, zwane „bonanzami”, które nie miały ani wentylacji, ani ogrzewania. Dopiero później zastąpiono je autobusami.
Szkoły Podstawowe w Sownie i Wytoku, jako punkty filialne, podlegały dyrektorowi SP w Mechowie. W Sownie kierowniczką szkoły była p. Halina Biernacka, a po odejściu na emeryturę funkcję tę pełniła p. Jadwiga Wypijewska.

Grono pedagogiczne tworzyły:
1. Beata Anastaziuk,
2. Beata Gaweł,
3. Anna Smolarz,
4. Andrzej Sybidło,
5. Helena Zaryczańska.

W punkcie Filialnym w Wytoku pracowali:
1. Karolina Kossowska,
2. Mariola Kordacz,
3. Czesława Zawal,
4. Mieczysław Zawal.

Na efektywność poczynań pedagogicznych ogromny wpływ miał dyrektor szkoły pan Witold Kossowski, który potrafił wytworzyć w zespole miłą i serdeczną atmosferę, sprzyjającą twórczej i owocnej pracy. Dzięki temu w najtrudniejszych latach tworzącej się nowej rzeczywistości nie uległy zmianie wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Dowodem tego jest znaczna liczba uczniów zdających egzaminy do szkół średnich.

Rada Pedagogiczna (1989)

Uczniowie potrafili zaprezentować swoje umiejętności w zakresie sprawności fizycznej, kultury muzycznej i plastycznej biorąc udział w konkursach odbywających się na szczeblu rejonowym, wojewódzkim a nawet krajowym. Na szczególną uwagę zasługuje praca pani Ireny Kossowskiej, która na początku lat osiemdziesiątych odeszła na emeryturę. Pracowała dodatkowo jeszcze przez wiele lat. Podkreślając na każdym kroku znaczenie języka polskiego, potrafiła w ciągu 45 lat nauczyć podstaw sprawnego posługiwania się językiem ojczystym. Jej niezłomna wola w krzewieniu kultury, sztuki, patriotyzmu przejawiała się w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez artystycznych. Jako plastyk z zamiłowania i wykształcenia wszczepiła swoim wychowankom umiejętność spostrzegania dobra i piękna we wszystkich przejawach życia.
W roku szkolnym 1988/89 zostały zlikwidowane Inspektoraty. Od tej pory Szkoła Podstawowa w Mechowie podlega Kuratorowi Oświaty a nadzór sprawuje Delegatura w Nowogardzie.

Uczniowie i pracownicy szkoły (1998/99)

Nauka religii w szkole wprowadziła nowy element w nauczaniu i wychowaniu młodzieży. Proboszcz naszej parafii ksiądz mgr Henryk Łask – bezinteresownie przepracował trzy lata, przygotowując z wielkim zaangażowaniem dzieci do przyszłego życia. Jego osobowość poczucie humoru i wszelkiego rodzaju pomoc ułatwiła nauczycielom przetrwanie trudnych momentów w ich pracy. W 1991 r., po 32 latach wzorowego pełnienia funkcji dyrektora szkoły i wydajnej pracy jako nauczyciel geografii, a także aktywny działacz społeczny, pan Witold Kossowski odszedł na zasłużoną emeryturę. Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani mgr inż. Elżbieta Zdunkiewicz. W pełnieniu tej funkcji wiele problemów przysparza zła sytuacja finansowa oświaty. Dzięki wielu zabiegom i staraniom pani dyrektor wykonano elewację, wybudowano plac apelowy, przystosowano do zajęć lekcyjnych dwa pomieszczenia oraz zagospodarowano otoczenie szkoły. Ścisła współpraca dyrekcji i grona pedagogicznego z rodzicami dała efekty w postaci odnowionych izb lekcyjnych i lepszej estetyki wnętrz. Wspólnie z Radą Rodziców organizowane są imprezy, z których środki finansowe przeznacza się na rzecz szkoły. Po zlikwidowaniu szkoły w Sownie nauczyciele i uczniowie przeszli do SP w Mechowie. Aby zapewnić opiekę dzieciom dojeżdżającym, zorganizowano zajęcia świetlicowe.
W 1994r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Mechowie, który wygrała pani mgr jnż. Elżbieta Zdunkiewicz. Pracę swą kontynuuje z powodzeniem współpracując z gronem nauczycielskim, rodzicami, miejscowym społeczeństwem i władzami gminy. Pomimo różnego rodzaju kłopotów, szkoła pracuje rytmicznie, realizując zamierzone plany. Do sprawnego funkcjonowania naszej placówki przyczyniają się pracownicy obsługi. Dzięki ich systematycznej pracy w budynku jest czysto i ciepło.

W grudniu 2001 – dzięki zabiegom i ogromnemu wysiłkowi pani dyrektor oraz wielkiemu zaangażowaniu władz gminnych na czele z burmistrzem p. Marianem Malińskim – rozpoczął się długo oczekiwany remont kapitalny. Ukończono go w czerwcu 2002r.

remont_06e

 W ciągu kilku miesięcy zmodernizowano kotłownię, założono nową instalację elektryczną, wymieniono dach, stolarkę okienną, wykafelkowano pomieszczenia kuchenne i korytarz. Przysposobiono dawny strych na pomieszczenie, w którym uczą się i bawią sześciolatki.

Budynek Szkoły po remoncie (2003)

Odnowione, kolorowe izby lekcyjne stwarzają przyjazny klimat do zdobywania wiedzy i umiejętności. Estetyka wnętrz ma duże znaczenie dla procesu wychowawczego. Wszyscy tworzymy partnerską wspólnotę oraz czujemy się współgospodarzami naszej szkoły.
Aktualny stan kadry nauczycielskiej przedstawia się następująco:

1. Marek Kacperski – dyrektor szkoły,
2. Dorota Ćwielowska,
3. Andrzej Jarząb,
4. Grażyna Kelner,
5. Włodzimiera Maciaszek,
6. Mariola Misztalska,
7. Anna Smolarz,
8. Adrianna Klimczak,
9. Ewa Polniak,
10. Alina Janowska.
11. ks. prob. Wiesław Rozdeba.

Intensywna praca wszystkich nauczycieli i ścisła współpraca z rodzicami przyczynia się do osiągania przez uczniów coraz lepszych wyników nauczania, pomyślnego zdawania egzaminów do szkół średnich, a także uczestniczenia w konkursach przedmiotowych.

Budynek szkoły po remoncie (2003)

Czas mija bardzo szybko – w naszej szkole uczy się już trzecie pokolenie. W ciągu 70 lat istnienia szkoły wielu naszych absolwentów zrobiło kariery zawodowe i naukowe. Jest wśród nich znaczna rzesza nauczycieli, którzy pracują nie tylko w miejscowej szkole, ale na terenie całego województwa.
Uczniami tutejszej szkoły byli również znani obecnie sportowcy: Bogusław Mamiński i Sławomir Krawczyk. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć i postaw swoich wychowanków. Pragniemy, aby więzi zaufania i zrozumienia zawsze łączyły ich z Naszą Szkołą.

Dyrektorzy naszej szkoły w latach 1945-2015:
Zenon Werkowski,
Maria Rogulska,
Stefan Kurszewski,
Kazimiera Dąbrowska,
Wanda Kraus,
Witold Kossowski,
Elżbieta Zdunkiewicz,
Marek Kacperski.

Rada Pedagogiczna (2003)

Wykaz nauczycieli pracujących w szkole w latach 1945-2015:

 1. Ankowska Stefania,
 2. Bachur Władysław,
 3. Buchholc Anna,
 4. Cicha Anna,
 5. Chmiel Maria,
 6. Chudzik Stefan,
 7. Czerwiński Włodzimierz,
 8. Czupryńska Teresa,
 9. Ćwielowska Dorota,
 10. Dąbrowska Kazimiera,
 11. Filik Helena,
 12. Ignatowicz Wanda,
 13. Jankowska Alina,
 14. Jarząb Andrzej,
 15. Keliner Grażyna,
 16. Kosssowska Irena,
 17. Kossowski Witold,
 18. Kossowski Witold jr.,
 19. Kraus Wanda,
 20. Kurowska Danuta,
 21. Kraszewski Stefan,
 22. Lewandowska Teresa,
 23. Łask Henryk – ksiądz proboszcz,
 24. Maciaszek Włodzimiera,
 25. Manelska Zofia,
 26. Misztalska Maria,
 27. Ostolski Andrzej,
 28. Pelc Władysława,
 29. Piotrowska Maria,
 30. Piotrowski Ryszard,
 31. Polniak Ewa,
 32. Puzdrowski Leszek,
 33. Rogulska Maria,
 34. Rozdeba Wiesław– ksiądz proboszcz,
 35. Rogal Tadeusz,
 36. Rokosz Maria,
 37. Sebastianów Krzysztof – ksiadz proboszcz,
 38. Skrzypczyk Irena,
 39. SmolarzAnna,
 40. Sobczyńska Teresa,
 41. Sybidło Andrzej,
 42. Szymańska Kamińska Monika,
 43. Tyszka Janina,
 44. Werkowski Zenon,
 45. Widorowska Irena,
 46. Wiktoriwicz Justyna
 47. Wypijewska Jadwiga,
 48. Zawal Mieczysław,
 49. Zawal Waldemar,
 50. Zaryczańska Helena,
 51. Zdrozis Teresa, Ziental Urszula,
 52. Zdunkiewicz Elżbieta.

Rada Pedagogiczna 2015

Wykaz pracowników obsługi pracujących w szkole w
latach 1945-2015

1. Głoćko Janusz
2. Korkus Emilia
3. Musialik Ewa
4. Musialik Tadeusz
5. Pędzik Maria
6. Polińska Krystyna
7. Skoneczna Genowefa
8. Skrzypiec Grażyna
9. Siwiaszczyk Janina
10. Taśmińska Leokadia
11. Welc Anna
12. Wolski Jan,
13. Skorupa Jolanta
14. Ostrowski Maciej
14. Kamiński Tomasz


Skomentuj